Logo

anno 1994

   +372 664 48 74

 +372 506 92 34

RU

Koolitus

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPPEKURSUSE  ÕPPEKAVA   (16 tundi )

 on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu tegevusluba turvatöötajate koolituse korraldamiseks. Tegevusluba on väljastatud ministri 07.04.2014 käskkirjaga nr 161.

Turvatöötaja täiendõppe kursuse eesmärk ja sihtgrupp:

anda kehtestatud kutsestandardi nõuetele vastav täiendõpe turvatöötajatele, kes  vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele, töötavad turvafirmas  ja vajavad  varem omandatud erialaste teadmiste ja oskuste  täiendamist.

Turvatöötajate  täiendkoolitamine  tagab:

 • turvatöötaja arendamise
 • tööohutuse
 • turvateenuse  kvaliteedi

Kursuse  läbimisel saavutatakse, et kursuse läbinu omandab turvatööks vajalikke täiendavaid teadmisi ja oskusi ning oskusi täita turvatööks vajalikke eeskirju ja tegevusjuhendeid. Turvatöötaja täiendõppe toimub Caesari Turvateenuse AS koolitusruumides Ehitajate tee 114, Tallinnas. Kursuse kestvus 16 akadeemilist tundi. Kursuse läbides saavad koolitatavad  turvatöötaja täiendkoolituse tunnistuse.

Hind alates 50 eurot inimene (olenevalt grupi suurusest).

Hinnale lisandub käibemaks.

Turvatöötajate täiendõppekursus koosneb viiest moodulist

Moodul   I

Sissejuhatus

1 tund

Moodul II

Seadusandlus

5 tundi

Moodul III

Turvataktika

5 tundi

Moodul IY

Turvatöö tehnoloogia ja turvatöötaja  erivahendid

2 tundi

Moodul Y

Praktilised ülesanded

2 tundi

Moodul YI

Kontrolltestimine/arvestus

1 tund

TÄIENDÕPPEKURSUSE  ÕPPEKAVA

Moodul

Teema nimetus

tunde

Sissejuhatus

 1. Turvatöö ja  klienditeenuse põhimõtted
 2. Kodanike põhiseaduslikud õigused, vabadused ja kohustused

1

Seadusandlus

 1. Turvateenust sätestav seadusandlus:

1.1.Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid

1.2.Relvaseadus

1.3.Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid

 1. Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused:

2.1.Õiguserikkumine, selle liigid ja koosseis

2.2.Kuriteo koosseisu ja karistust välistavad asjaolud.

2.3.Hädakaitse, kurjategija kinnipidamine ja hädaseisund

2.4.Sagedamini esinevaid õiguserikkumisi, millega võib kokku puutuda turvatöötaja

 1. Töösuhteid sätestav seadusandlus:

3.1.Tööseadusandlus ja turvatöötaja sotsiaalne kaitse

3.2.Töökeskkonna ohutus

5

Turvataktika

 1. 1. Turvataktika  ja meeskonnatöö
 2. 2. Häirekorraldus
 3. 3. Enesekaitse alused
 4. 4. Vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse taktika
 5. 5. Panga ja hotelli turvamise iseärasused
 6. 6. Korra tagamine  üritusel või valveobjektil
 7. 7. Isikukaitse
 8. 8. Eskorteerimine ja saatmine
 9. 9. Turvakontrolli teostamise meetodid:

9.1.Transpordivahendite kontrollimine ja läbivaatus. Isiku ja tema asjade läbivaatus.

9.2.Turvatöötaja  tegevus isiku kontrollimisel ja kinnipidamisel turvarežiimi rikkumise puhul

10.  Turvatöötaja tegevus väljapressimise, pommiähvarduse, lõhkekeha avastamise, pantvangi võtmise ja tulekahju korral

11.  Turvatöötaja tegevus sündmuskoha puutumatuse kindlustamisel ja asitõendite säilimisel.

12.  Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades

13.  Kostöö politsei ja teiste riiklike õigusorganite töötajatega

5

Turvatöö tehnoloogia ja turvatöötaja  erivahendid

 1. Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitlemine
 2. Tehniliste valveseadmete ja tuletõrje signalisatsiooniseadmete iseloomustus ja kasutamise kord

2

Praktilised ülesanded

Turvateenuse  osutamisel tekkivaid situatsioon/juhtumi ja ohuolukorda modelleerimine.

2

Kontrolltestimine/

arvestus

Kontrolltestide abil omandatud täiendteadmisi kontrollimine

1

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPPEKURSUSE ÕPETAJATE NIMEKIRI

NIMI / ISIKUKOOD

HARIDUS/ KVALIFIKATSIOON

LÕPETAMISE AEG

Aleksandr Paal

Tallinna Polütehnikum Elektriside tehnik

Leningradi Elektrotehnilise Sideinstituuti Elektriside insener, magister

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, kutsetunnistus Turvasüsteemide tehnik III

Novus Security Sp. z o.o.- NOVUS CCTV SYSTEMS(DVR, Capture card and IP systems)

Arecon Vision, certificate Megapixel technology

Äri-Info OÜ, koolitus Tuleohutuse seadus,

Eesti Turvaettevõtete Liit, täiendkoolitusseminar Turvasüsteemide tehnik III

Eesti Turvaettevõtete Liit, kutsetunnistus  Turvasüsteemide tehnik III

Eesti Turvaettevõtete Liit, kutsetunnistus  Turvasüsteemide tehnik III

Eesti Turvaettevõtete Liit, koolitus Turvasüsteemide tehnik, tase 4,5

AS G4S, tunnistus Turvatehnika täiendkoolitus

Eesti Turvaettevõtete Liit, kutsetunnistus  Turvasüsteemide tehnik, tase 5

1982.a

1991.a.

 

2007.a

 

2008.a

2010.a

2010.a

2011.a

2011.a

2014.a

 

2015.a

2016.a

2016.a

 

Igor Ivanov

Tallinna Polütehniline instituut

Diplom  ИB nr 992462. Mehaanikainsener

TURKO õppekeskuse  OÜ turvatöötaja tunnistus

Autosõit OÜ alarmsõidukijuhi koolituskursus talvistes tingimustes

Autosõit OÜ kursus“ vip-korteeži julgestamine“

Autosõit OÜ kaitsliku-  ja ohutu sõidu täiendkursus

Autosõit OÜ alarmsõidukijuhi  kursus

Ten-Team OÜ  töötervisohu- ja tööohutusalane kursus

OÜ Tervishoiu Akadeemia Esmaabiandjate koolitus

Koolitusveeb OÜ koolitus Töötervishoid ja -ohutus

1985.a

 

1998.a

2003.a

 

2003.a

2004.a

2005.a

2010.a

 

2017.a

2018.a

Oleg Tšižikov

Turvateenistuse mänedžeride õppekeskus

Eesti valvekoondise turvajuhi  kursus

TURKO õppekeskuse  OÜ turvajuhi kursus

Balti äriturvakooli turvajuhi kursus

Autosõit OÜ alarmsõidukijuhi koolituskursus talvistes tingimustes

Autosõit OÜ kursus“ vip-korteeži julgestamine“

Autosõit OÜ kaitsliku-  ja ohutu sõidu täiendkursus

Evarest OÜ esmaabi kursus

Autosõit OÜ alarmsõidukijuhi  kursus

OÜ Tervishoiu Akadeemia Esmaabiandjate koolitus

1995.a

1996.a

1998.a

2001.a

2003.a

 

2003.a

2004.a

2005.a

2005.a

2017.a

 

Caeasari Turvateenistuse AS täienduskoolituse

kvaliteedi tagamise alused:                                                         kvaliteed.pdf

 

Õppekorralduse alused:                                                             õppekorraldus.pdf